• Persoonlijk contact
  • Verzenden of Ophalen in onze fysieke winkel
  • Maatwerk in creaties en reparaties

9.5Out of 228 Reviews

Wij maken gebruik van cookies. Indien u verder gaat op onze website, gaat u daarmee akkoord.

Wij maken gebruik van cookies. Indien u verder gaat op onze website, gaat u daarmee akkoord.


Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definitiebepaling
1. Goldberg Juweliers BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 17136193.
2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Goldberg Juweliers georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
3. Producten: door Goldberg Juweliers middels de website aangeboden Sieraden, gebruiksvoorwerpen en gouden, zilveren of platina beleggingstukken.
4. Overeenkomst: de tussen de klant en Goldberg Juweliers tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
5. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
6. Klant: de consument, dan wel de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Goldberg Juweliers een overeenkomst heeft gesloten.
7. Website: de website van Goldberg Juweliers: http://www.goldbergjuweliers.nl/shop/
Artikel 2 Identiteit van Goldberg Juweliers
Goldberg Juweliers BV
Grote Berg 66
5611 KL Eindhoven

BTW-identificatienummer: NL 810029443 B01

E-mailadres: [email protected]
Telefoon: +0031 (0) 402 453667

Artikel 3 Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Goldberg Juweliers en de klant.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op digitale wijze aan de klant beschikbaar gesteld. De tekst van deze algemene voorwaarden kan door de klant op eenvoudige wijze worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 4 Het aanbod

1. Het aanbod bevat een nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Goldberg Juweliers niet.
3. Voorts bevat elk aanbod zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, waaronder:
• de belangrijkste kenmerken van de producten;
• de prijs, met inbegrip van alle belastingen;
• de eventuele bezorgkosten en verzekeringskosten;
• de wijze van betaling;
• de wijze van levering;
• de al dan niet-toepasselijkheid van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 5.3.

Artikel 5 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst en bedenktijd.
1. Indien de klant kiest voor vooruitbetaling komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de betaling door Goldberg Juweliers is ontvangen.
2. Indien de klant kiest voor contante betaling, dan wel betaling middels bankoverschrijving komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de bestelling door Goldberg Juweliers langs elektronische weg is bevestigd. In geval van bankoverschrijving is de bestelbevestiging
voorzien van de bankgegevens van Goldberg Juweliers.
3. De klant die conform lid 2 à contant betaalt, dan wel betaalt middels bankoverschrijving, dient ervoor zorg te dragen dat de betaling binnen 24 uur na ontvangst van de bestelbevestiging als bedoeld in lid 2, door Goldberg Juweliers is ontvangen. Indien de betaling niet tijdig door Goldberg Juweliers is ontvangen is Goldberg Juweliers gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Goldberg Juweliers om nakoming van de overeenkomst te verlangen.
4. De door Goldberg Juweliers verstuurde bevestiging als bedoeld in lid 2 en 4 wordt geacht door de klant te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door Goldberg Juweliers is verzonden.
5. Herroepingsrecht/retourneren
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Goldberg Juwelier BV, Grote Berg 66, 5611KL Eindhoven-Nederland, [email protected], telefoon +31(0)402453667) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dit zou voor ons prettig zijn, maar u bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
6. Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
7. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Bijvoorbeeld sieraden die speciaal op bestelling naar ingegeven specificaties gemaakt of vermaakt zijn, bijvoorbeeld met gravures of door afmetingen van een bestaand sieraad op verzoek van de klant en naar diens specificaties permanent aan te passen.);
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (bijvoorbeeld sterilon of toetsvloeistof);
-Zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten (bijvoorbeeld gouden of zilveren munten en baren waarvan de waarde hoofdzakelijk gelegen is in de waarde als beleggingsobject)

Artikel 6 Ontbinding van de overeenkomst door Goldberg Juweliers

Indien de klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting is Goldberg Juweliers gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geschiedt middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. Indien de omstandigheden die aan de ontbinding van de overeenkomst
ten grondslag liggen, aan de klant kunnen worden toegerekend is hij gehouden de volledige schade die Goldberg Juweliers als gevolg van de ontbinding lijdt te vergoeden. Onder schade wordt in elk geval begrepen de schade als gevolg van koersdalingen van de te leveren producten, incassokosten en andere in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten. De vorderingen op de klant als bedoeld in dit artikel zijn terstond opeisbaar.

Artikel 7 Prijzen en betaling

1. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs van de te leveren producten vermeld, inclusief btw en alle overige kosten.
2. De door de klant verschuldigde prijs kan afwijken van de dagelijkse adviesprijzen van de te leveren producten. Overeengekomen prijzen kunnen nimmer worden gewijzigd, ook niet indien overeengekomen is dat de levering wordt uitgesteld. 3. Gedurende de vermelde geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd.
4. De klant kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling indien de betaling nog niet heeft plaatsgevonden.
5. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de klant verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis te worden gesteld van Goldberg Juweliers.
6. Indien tijdige betaling achterwege blijft is de klant van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de klant wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de verschuldigde betaling volledig is voldaan.
7. Redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betaling, ten aanzien waarvan de klant in verzuim is, of is geweest, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten 2012.

Artikel 8 Uitvoering en levering

1. Goldberg Juweliers zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en levering van de bestelling.
2. Tenzij uitdrukkelijk levering op locatie van Goldberg Juweliers is overeengekomen vindt de levering van de bestelde producten plaats op het door de klant opgegeven afleveradres. In het laatste geval bepaalt Goldberg Juweliers de wijze van vervoer van de producten.
3. Terstond na ontvangst van de producten wordt geacht dat de klant de producten controleert. Indien de klant niet binnen bekwame tijd protesteert wordt geacht dat het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
4. Goldberg Juweliers zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Standaard maken wij voor het verzenden van pakketten gebruik van de diensten van Nedpak. In het aanbod eventueel vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd. Vermelde leveringstermijnen betreffen nimmer fatale termijnen. De klant maakt niet eerder aanspraak op ontbinding van de overeenkomst dan nadat hij Goldberg Juweliers schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Goldberg Juweliers een redelijke termijn wordt gesteld waarbinnen Goldberg Juweliers de levering alsnog kan doen plaatsvinden en de levering na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
5. Indien bezorging is overeengekomen worden alle zendingen, volgens de gebruikelijke condities, verzekerd verzonden. De kosten van deze verzekering komen voor rekening van de klant.
6. Goldberg Juweliers behoudt zich het recht voor de levering in gedeelten te laten plaatsvinden.
7. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten door of namens de klant in ontvangst zijn genomen.

Artikel 9 Overmacht

1. Goldberg Juweliers is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Goldberg Juweliers doet van de overmacht situatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de klant. Indien de overmacht langer voortduurt dan drie maanden of redelijkerwijs voorzienbaar is dat de overmacht minimaal drie maanden zal voortduren zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geschiedt middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring.
3. Goldberg Juweliers is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die als gevolg van overmacht optreedt.

Artikel 10 Conformiteit

Goldberg Juweliers staat er voor in dat de geleverde zaken voldoen aan de in het aanbod vermelde kenmerken, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en voor het overige beantwoorden aan de overeenkomst.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Goldberg Juweliers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door de klant onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, waaronder een door hem onjuist opgegeven afleveradres.
2. Goldberg Juweliers is niet aansprakelijk voor al dan niet tijdelijke tekortkomingen in de op de website gebruikte programmatuur.
3. Goldberg Juweliers is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen geleden verlies en gederfde winst. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Goldberg Juweliers aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Goldberg Juweliers toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de klant de gebrekkige prestatie van Goldberg Juweliers heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Goldberg Juweliers.
2. Bij Goldberg Juweliers ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst beantwoord.
3. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien Goldberg Juweliers de door de klant ingediende klacht gegrond bevindt is Goldberg Juweliers gehouden de gebrekkige prestatie te herstellen, mits de klant de aan hem geleverde zaken onder zich heeft gehouden conform de zorgvuldigheidseisen die daaraan redelijkerwijs mogen worden gesteld.
5. De klant is niet eerder gerechtigd de aan hem geleverde producten retour te zenden dan na schriftelijke toestemming van Goldberg Juweliers. Indien de producten door de klant worden teruggezonden reizen de producten voor rekening en risico van de klant.

Artikel 13 Slotbepalingen
1. Op elke overeenkomst tussen de klant en Goldberg Juweliers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Daarnaast zijn wij verplicht u te wijzen op het Europese ODR-platform voor online geschillenbeslechting, waarvoor wij secundair ook open staan; https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

4. Van toepassing is steeds die versie van de onderhavige algemene voorwaarden welke ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter beschikking is gesteld.
5. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
6. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op de overeenkomst is uitgesloten.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

Juweliers Goldberg 4,9 / 5 - 60 Reviews @ Google Reviews